Dotacje UE

     
Nazwa projektu :    Podniesienie konkurencyjności spółki ELTAR poprzez poszerzenie parku maszynowego
Nazwa beneficjenta :    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Sp. z o.o. s siedzibą w Tarnowie, ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów
NIP: : 873000522,  KRS: 0000111819
Nazwa województwa :    małop​olskie
Nazwa powiatu :    Tarnów​
Nazwa funduszu :    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Nazwa programu operacyjnego:   Małopolski Regionalny Program Operacyjny.
Numer i nazwa działania :    2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Całkowita wartość projektu :    1 722 000,00 zł.
Wartość wkładu Unii Europejskiej :    406 000 ,00 zł.
Numer umowy o dofinansowanie :    MRPO.02.01.01-12-13-0020-1908-15