Realizacje Elektryczne - Zrealizowane

Inwestor:
Specjalistyczny Szpital im E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13

Nazwa inwestycji:

Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN na terenie Specjalistycznego Szpitala im E. Szczeklika w Tarnowie

 • Montaż lini kablowej nN - 13 km
 • Montaz i uruchomienie systemu BMS

Termin realizacji: 2016 - 2017 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Bochnia Kościół

 • Przebudowa linii napowietrznej nN - 2 km

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Remont ul. Murarskiej w Tarnowie

 • budowa oświetlenia ulicznego

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci napowietrznej nN ze stacji Jodłówka 

 • przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN

Termin realizacji: 2015 - 2016 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Kompleksowe utrzymanie czynnych technologicznie linii elektroenergetycznych SN, WN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie poprzez usunięcie nieprawidłowo rosnącego drzewostanu z terenów położonych bezpośrednio pod przewodami linii elektroenergetycznych wraz z serwisowaniem tych obszarów”

 • Zadanie nr 2: linie napowietrzne SN RD Dębica – Dąbrowa Tarnowska – etap I, II.

Termin realizacji: 2013 - 2016 r.

 

 

 

Inwestor:
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz

Nazwa inwestycji:

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie msc. Brzezna

 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci nN i SN
 • Zasilanie przepompowni 
 • Budowa oświetlenia drogowego 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń Podstacji Trakcyjnej w msc. Bogumiłowice

 • Konstrukcje wsporcze pod aparaturę 110 kV
 • Obwody pierwotne. Linia 110 kV
 • Przebudowa linii kablowej 15 kV
 • Telemechanika. Rozbudowa systemu łączności 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń podstacji trakcyjnej w msc. Wałki

 • Przebudowa Rozdzielni 110 kV. Obwody pierwotne
 • Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Obwody zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji
 • Modernizacja układu telemechaniki
 • Układy pomiarowe energii elektrycznej

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja oswietlenia drogowego w Gminie Tarnów w msc. Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Zgłobice 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Podstacji Trakcyjnej Grabiny 

 • przebudowa linii 110 kV
 • modernizacja linii nn i SN skrzyżowanych przez linię 110 kV

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Wykonanie i zabezpieczenie fundamntów oraz konstrukcji słupa dwutorowej linii 110 kV Tarnów - Ciężkowice - Stróżowka

 • opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej
 • roboty budowlano - montażowe 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja urzadzeń na terenie GPZ Nowotki w Tarnowie 

 • Modernizacja obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 15 kV

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Wykonanie prac związanych z wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych w liniach SN i nN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie – rejon Dystrybucji Dębica

 • Opracowanie dokumentacji projektowej 
  Roboty budowlano – montażowe w zakresie stanowisk słupowych

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu SAG w msc. Tarnów

 • opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej
 • modernizacja stacji transformatorowych wnętrzowych
 • montaż nowych stacji transformatorowych wnętrzowych
 • budowa linii kablowych SN i nN

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Koszyce Wielkie

 • przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja linii kablowych SN GPZ Grunwaldzka - D.T. Kościuszki

 • Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej
 • Modernizacja stacji transformatorowej
 • Budowa linii kablowych SN
 • Budowa linii światłowodowej 

Termin realizacji: 2014 r.

 

Inwestor:
PKP Energetyka S.A., Zakład Południowy, 31-403 Kraków, ul. Kamienna 14

Nazwa inwestycji:

Przebudowa kompletenego słupa kratowego w linii napowietrznej 30 kV Latoszyn - Mielec

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Gmina Miasta Bochnia, ul Kazimierza Wielkiego 2 , 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

 • Budowa sieci oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej 
 • Bezkolizyjne ułożenie linii kablowej SN w rurach ochronnych na nowej trasie
 • Przebudowa sieci teletechnicznej 

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap II

 • Budowa linii kablowej  oświetlenia terenu strefy
 • Montaż słupów i opraw oświetleniowych

Termin realizacji: 2014 r.

 

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Kompleksowe utrzymanie czynnych technologicznie linii elektroenergetycznych SN, na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie poprzez usunięcie nieprawidłowo rosnącego drzewostanu z terenów położonych bezpośrednio pod przewodami linii elektroenergetycznych wraz z serwisowaniem tych obszarów”

 • Zadanie nr 1: Linie napowietrzne SN RD Tarnów Teren, Tarnów Miasto,
 • Zadanie nr 2: Linie napowietrzne SN RD Dębica,
 • Zadanie nr 3: Linie napowietrzne SN RD Bochnia,
 • Zadanie nr 4: Linie napowietrzne SN RD Dąbrowa Tarnowska.

Termin realizacji: 2011 - 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja rozdzielni 110 kV GPZ Ładna

 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Prace budowlano - montażowe

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. elektrowni biogazowej

 • Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
 • Przebudowa linii napowietrznej SN
 • Zabudowa rozłącznika sterowanego radiowo

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego w msc. Brzeźnica

 • Przebudowa linii napowietrznej SN,
 • Zabudowa rozłącznika sterowanego radiowo.

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa ul. Mickiewicza i Al. Solidarności etap II i III

 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego
 • Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych SN i NN

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci nN ze stacji transformatorowej Tuchów 13

Modernizacja sieci nN ze stacji Zbylitowska Góra 6

Modernizacja sieci napowietrznej nN ze stacji trafo Rzezawa 6

 • Przebudowa  napowietrznych linii eneregtycznych nN
 • Modernizacja napowietrznej stacji trafo

Termin realizacji: 2014 r.

PSZ Modernizacja linii 15 kV Tuchów - Skrzyszów w msc. Poręba Radlna i Piotrkowice

 • Przebudowa linii kablowej SN

Termin realizacji: 2014 r.

 

 

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Przebudowa sieci SN zasilanej z GPZ Radomyśl wraz z wymianą transformatorów w stacjach SN/nn na przeizolowanych odcinkach sieci SN”

 • Wymiana i unieszkodliwienie transformatorów z wnętrzowych stacji transformatorowych.

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci nN ze stacji transformatorowej Leszczyna

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Wymiana kabli energetycznych w Tłoczni Gazu Pogórska Wola

 • Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych NN.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Przeizolowanie z 6 na 15 kV linii kablowych z GPZ Piaskówka, Nowotki, Podzamcze

 • Wymiana linii kablowych SN.

Termin realizacji: 2013 r.

Modernizacja sieci napowietrznej 15kV Olszyny – Biadoliny wraz ze stacja Niedzwiedza i nawiązaniami do sieci nN

 • Przebudowa linii napowietrznej SN,
 • Modernizacja stacji transformatorowej.

Termin realizacji: 2013 r.

Modernizacja sieci napowietrznej 15 kV Olszyny - Biadoliny wraz ze stacją Niedźwiedzia i nawiązaniami do sieci nN

 • Przebudowa linii napowietrznej SN,
 • Modernizacja stacji transformatorowej.

Termin realizacji: 2013 r.

Modernizacja bramki KAPRO

Budowa nawiązania linii SN Latoszyn – Mielec 2 z linią SN Radomyśl – Jamy

 • Przebudowa linii energetycznej SN.

Termin realizacji: 2013 r.

„Budowa linii kablowych z GPZ Szczucin oraz przeizolowanie linii SN z 30 kV na 15 kV wraz z wymianą transformatorów”

 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa linii napowietrznej SN,
 • Wymiana transformatorów SN / nn

Termin realizacji: 2013 r.

 

Modernizacja sieci nn ze stacji Charzewice 2

Modernizacja sieci nn ze stacji Szerzyny 4

Modernizacja sieci nN ze stacji Żabno 11 wschód
Modernizacja sieci nN ze stacji Klecie 1
Modernizacja sieci nN ze stacji Gołęczyna 1
Modernizacja linii Świerczków – Pilzno

Termin realizacji: 2013 r.

Modernizacja sieci napowietrznej 15kV Olszyny – Biadoliny wraz ze stacja Niedzwiedza i nawiązaniami do sieci nN

 • Przebudowa linii napowietrznej SN,
 • Modernizacja stacji transformatorowej.

Termin realizacji: 2013 r.

 

Wykonanie usługi usunięcia nieprawidłowo rosnącego drzewostanu z terenów położonych bezpośrednio pod przewodami czynnych linii elektroenergetycznych NN

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

 

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S. A. Budynku Administracyjno-Usługowego w m. Tarnów, ul. Chemiczna

 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej,
 • Budowa energetycznej linii kablowej SN i NN.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Modernizacja sieci 15 kV Kurów - Cikowice

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 15 kV.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

 

 

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Odbudowa stanowiska słupowego linii 110 kV Tarnów – Gorzków, Stary Sącz 

 • Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej 
  Roboty budowlano – montażowe w zakresie odbudowy stanowiska słupowego

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Modernizacja sieci nN ze stacji Charzewice”

 • Przebudowa linii napowietrznej nN.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa ul. Kmiecika w Tarnowie

 • Budowa linii kablowej nN,
 • Montaż słupów i opraw oświetleniowych,
 • Wykonanie pomiarów.

Termin realizacji: 2013 r.

 

Rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych NN,

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą wojewódzką nr 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowa stanowiska do ważenia pojazdów

 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Budowa kompletnej słupowej stacji trafo.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
KBH–INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce

Nazwa inwestycji:

Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w Tarnowie

 • Budowa słupowej stacji transformatorowej,
 • Budowa linii kablowej SN,
 • Montaż układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2

Nazwa inwestycji:

Budowa ulicy Tęczowej w Tarnowie

 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa sieci teletechnicznej,
 • Przebudowa sieci energetycznej NN oraz SN.

Termin realizacji: 2013 r.

Rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych NN.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa kolizji linii kablowej SN dla budowy Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

 • Bezkolizyjne ułożenie linii kablowej SN w rurach ochronnych na nowej trasie.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko – Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku

 • Przebudowa sieci elektrycznej kablowej SN, NN,
 • Przebudowa linii napowietrznej NN,
 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Nazwa inwestycji:

Budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice

 • Budowa sieci oświetlenia drogowego,
 • Przebudowa sieci energetycznej SN i NN,
 • Budowa sieci energetycznej NN,
 • Przebudowa sieci teletechnicznej.

Termin realizacji: 2011 - 2013 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja S. A., oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

 

Modernizacja sieci nN ze stacji Smęgorzów

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN.

Termin realizacji: 2012 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pilzno

 • Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2012 r.

„Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej budynku produkcyjno-biurowego w m. Dębica”

 • Budowa linii kablowej Sn i nN,
 • Budowa kompletnej słupowej stacji trafo.

Termin realizacji: 2012 r.

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej przepompowni powodziowej oraz oświetlenia ulicznego dla projektowanej drogi strefy aktywności gospodarczej w m. Tarnów

 • Budowa linii kablowej SN i nN,
 • Budowa stacji transformatorowej z telemechaniką.

Termin realizacji: 2012 r.

Przeizolowanie z 30 kV na 15 kV linii Świerczków – Sufczyn

 • Przebudowa napowietrznych linii energetycznych SN.

Termin realizacji: 2012 r.

Modernizacja sieci nN ze stacji transformatorowej Bochnia ZWD

 • Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN.

Termin realizacji: 2012 r.

Modernizacja napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Damienice wraz z nawiązaniem do sieci sN i nN

 • Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej,
 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN i nN.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S. A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów

Nazwa inwestycji:

Budowa linii kablowej i napowietrznej SN wraz ze stacją transformatorową

 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa linii napowietrznej SN,
 • Budowa stacji transformatorowej,
 • Budowa szafy rozdzielczej z układem pomiarowym.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I

 • Przebudowa linii kablowych SN i NN,
 • Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa sieci napowietrznej SN i NN.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
ENION Spóła Akcyjna, oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-98 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Skrzyszów

 • Przebudowa linii napowietrznej NN.

Termin realizacji: 2010 r.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczucin

 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego.

Termin realizacji: 2010 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowej Czarna Droga

 • Budowa linii kablowej nN,
 • Przebudowa linii napowietrznej nN.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Modernizacja linii 15 kV w msc. Turza

 • Przebudowa linii napowietrznej SN.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowej Jastrząbka Podlesie

 • Przebudowa linii napowietrznej nN i SN,
 • Przebudowa napowietrznej stacji trafo.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Produkcyjnego, Warsztatu Tarland, Zakładu Poprawczego, Pers O/Tarnów i Marcosta w msc. Tarnów

 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej,
 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa linii kablowej nN.

Termin realizacji: 2011 r.

„Wymiana awaryjna kabli niesieciowych ST. transf. Ceramika Latoszyn – Dębica”

 • Budowa linii kablowej SN.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Produkcji Opakowań w Dębicy

 • Budowa napowietrznej stacji transformatorowej,
 • Budowa linii napowietrznej nN,
 • Budowa linii kablowej nN.

Termin realizacji: 2009 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Wojnicz

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2009 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Skrzyszów

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2009 r.

Modernizacja linii kablowej SN ciąg Mleczarnia – Wspólna ZK etap I

 • Przebudowa linii kablowej SN.

Termin realizacji: 2009 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Wola Mędrzechowska

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2009 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji Skrzyszów

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2008 r.

Modernizacja linii napowietrznej 15 kV Łapanów – Kobylec

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN.

Termin realizacji: 2008 r.

Przeizolowanie linii 6kV na 15 kV w ciagu Nowotki- Podzamcze II etap

 • Budowa i wymiana linii kablowej SN,
 • Przebudowa wewnętrznych stacji transformatorowych.

Termin realizacji: 2008 r.

Przeizolowanie linii 30 kV Świerczków – Pilzno

 • Budowa i wymiana linii kablowej SN.

Termin realizacji: 2008 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowej Gruszów Wielki

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2007 r.

Modernizacja sieci 15 kV relacji Biadoliny – Łukanowice

 • Przebudowa słupów i przewodów typu AFL.

Termin realizacji: 2007 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowej Pustynia

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2007 r.

Modernizacja sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowej Kępa Bogumiłowicka

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2007 r.

Modernizacja sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowej Zbylitowska

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2007 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Pogórska Wola

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2006 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Pleśna 2 i Pleśna 3 wraz z nawiązaniami SN i NN

 • Przebudowa słupowej stacji trafo,
 • Budowa linii kablowej SN,
 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2006 r.

Modernizacja linii 15 kV Oleśnicka – Wielopole wraz z nawiązaniami SN i NN

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN.

Termin realizacji: 2006 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Pilzno

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2006 r.

Przyłączenie firmy „LEIER” w miejscowości Wola Rzędzińska

 • Budowa i przebudowa linii kablowej SN.

Termin realizacji: 2006 r.

Przebudowa stacji trafo z 6 kV na 15 kV w ciągu stacji Nowotki

 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa stacji transformatorowych.

Termin realizacji: 2006 r.

Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Bogonowice
Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Anioła w Tarnowie
Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Lipiny
Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Zalasowa
Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Przybysławice
Modernizacja sieci NN zasilanej pzy ul. Rzecznej i ul. Spytki z Melsztyna w Tarnowie zasilanej ze stacji trafo Kościuszki
Modernizacja sieci NN zasilanej pzy ul. Glowackiego i ul. Kościuszki w Tarnowie zasilanej ze stacji trafo Kościuszki
Modernizacja sieci NN zasilanej ze stacji trafo Brzeźnica

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN.

Termin realizacji: 2005 r.

Budowa linii kablowej SN i kabla światłowodowego relacji: GPZ Piaskówka – Chłodnia – Zakłady Mięsne – Baza ZET, GPZ Piaskówka – Chłodnia – Zakłady Mięsne – Ciepłownia z dobudową stacji transformatorowych

 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa stacji transformatorowych,
 • Budowa światłowodu.

Termin realizacji: 2004 r.

Budowa urządzeń elektroenergetycznych na terenie strefy przemysłowej przy ulicy Czystej w Tarnowie

 • Budowa linii kablowej SN i NN,
 • Ułożenie światłowodu,
 • Budowa miejskich stacji transformatorowych z pełną automatyką,
 • Modernizacja GPZ.

Termin realizacji: 2004 r.

Przebudowa linii napowietrznej 30 kV Kurów – Sufczyn

 • Przebudowa linii napowietrznej SN.

Termin realizacji: 2003 r.

Modernizacja linii napowietrznej SN od stacji Rudy – Rysie do stacji Przyborów

 • Przebudowa linii napowietrznej SN.

Termin realizacji: 2003 r.

Budowa powiązania linii SN Dzwonowa – Lubcza – Szerzyny

 • Budowa linii napowietrznej SN,
 • Budowa linii kablowej SN.

Termin realizacji: 2003 r.

Inwestor:
„Świt” Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Sikorskiego 5

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i modernizacja Domu Handlowego "ŚWIT" w Tarnowie

 • Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie zasilania obiektu,
 • Przebudowa rozdzielni.

Termin realizacji: 2001 r.

Inwestor:
Wójt Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Hłudno i Wesoła

 • Budowa stacji transformatorowej,
 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2001 r.

Inwestor:
Gmina Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dabrowa Tarnowska, Rynek 34

Nazwa inwestycji:

Budowa oświetlenia ulicznego dla miasta Dąbrowa Tarnowska

 • Budowa linii napowietrznej NN,
 • Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.

Termin realizacji: 2001 r.

Inwestor:
Zakład Energetyczny Tarnów S.A., Rejon Dystrybucji Dabrowa Tarnowska, 33-200

Nazwa inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dabrowa Tarnowska, Kuzie, Zalipie, Otfinów, Gręboszów, Siedliszowice

 • Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.

Termin realizacji: 1999 - 2000 r.

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12

Nazwa inwestycji:

Budowa oświetlenia ulicznego w Kazimierzy Wielkiej

 • Budowa linii kablowej nn,
 • Montaż słupów oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 1999 r.

Inwestor:
„TELPRO 96” Spółka z o. o., 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci telekomunikacyjnych na obszarze działania "Telpro 96"

 • Budowa napowietrzno – kablowej sieci telefonicznej,
 • Budowa masztów antenowych,
 • Podwieszenie samonośnego światłowodu na linii średniego napięcia.

Termin realizacji: 1999 r.

Inwestor:
Telefony Brzeskie S.A., 32-800 Brzesko, Pl. Kazimierza Wielkiego 8

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci telekomunikacyjnych na obszarze działania Telefonów Brzeskich

 • Budowa napowietrzno – kablowej sieci telefonicznej,
 • Budowa masztów antenowych,
 • Podwieszenie samonośnego światłowodu na linii średniego napięcia,
 • Budowa kablowej sieci telefonicznej.

Termin realizacji: 1999 r.

Inwestor:
Zakład Energetyczny Tarnów S.A., ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Gnojnik
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego Runku w miejscowości Tarnów - Krzyż
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Radlna
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogórska Wola
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipny
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego Runku w miejscowości Nowy Wiśnicz
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesołów
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski
Modernizacja sieci SN, NN i oświetlenia ulicznego w miejscowości Odporyszów
Modernizacja sieci NN oraz sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchosławice
Modernizacja sieci NN oraz sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogonowice
Modernizacja sieci NN oraz sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka

 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN, NN,
 • Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.

Termin realizacji: 1999 - 2002 r.

Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej w Tarnowie

 • Budowa linii kablowej NN.

Termin realizacji: 2000 - 2001 r.

Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji: GPZ Grabówka – Kotłownia MPEC Tarnów

 • Przebudowa stacji transformatorowych,
 • Budowa linii kablowej SN.

Termin realizacji: 1999 r.

Budowa dwutorowej linii 110 kV do GPZ Olszyny

 • Budowa dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym.

Termin realizacji: 1998 - 1999 r.

Budowa masztów antenowych w miejscowościach: Dębica, Brzostek, Bochnia i Łąkta Górna

 • Konstrukcja stalowa masztów,
 • Fundamenty – stopy żelbetowe,
 • Montaż szaf teletechnicznych.

Termin realizacji: 1997 - 1998 r.

Inwestor:
Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A., Rejon Energetyczny Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 32

Nazwa inwestycji:

Budowa lini energetycznej 15 kV na terenie Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A., Rejon Energetyczny Żyrardów

 • Budowa linii kablowej SN,
 • Budowa napowietrznej linii SN.

Termin realizacji: 1998 r.